Verticale boringen


Verticale boringen die uitgevoerd worden voor geotechnisch en geologisch onderzoek, milieuprojecten, waterwinning, koude-warmte opslag, plaatsing van verticale bodemwarmtewisselaars, plaatsing van vriesbuizen, plaatsing van ontgassingsbronnen en permanente bemalingsinstallaties.

Diverse technieken worden toegepast zoals droge boringen met geroerde en ongeroerde monstername, avegaarboringen, spoelboringen, zuigboringen, luchtlift-boringen, kernboringen, gestoken boringen, diagrafieboringen en hamerboringen.

Techniekfiche verticale boringen

Referenties


DELFT (Geologische verkenningsboring)


Bouwheer: TU Delft
Hoofdaannemer:
Smet GWT Europe nv
Uitvoering:
2022
Techniek: 

  • Geologische boring tot 499 m diepte
  • Ontname van gestoken en gekernde grondmonsters
  • Uitrusting van het boorgat met geophones

Projectfiche

In het kader van een diep geothermisch project te Delft worden in de omgeving op verschillende dieptes geophones geïnstalleerd. De boringen die hiervoor nodig zijn worden tevens gebruikt om ongeroerde grondmonsters te bekomen en om geofysische boorgatmetingen uit te voeren.

Uitgevoerde werken :

Ontwerp en uitvoering van een boring tot 499 m diepte met :

  • Plaatsen van stalen casings op diverse dieptes
  • Ontname van ongeroerde gestoken grondmonsters
  • Uitvoering van geofysische metingen
  • Installatie en grouting van twee geophones

SCHERPENHEUVEL


Opdrachtgever: VMW
Techniek: airliften
Uitvoering: 2010

3 waterwinningsputten van meer dan 100 m diep en een peilput.


NOORDZEE (Thorntonbank)


Opdrachtgever: Hydro Soil Services
Techniek: verkenningsboringen
Uitvoering: 2009

Artikel De Boormeester (12-2009)

Offshore grondonderzoek in het kader van het op te richten windmolenpark. Verkenningsboringen met geroerde en ongeroerde monstername en pressiometerproeven. Voorboren en overboren CPT’s met een spoelboormachine.


MOL-DESSEL


Opdrachtgever: NIRAS – ONDRAF
Techniek: verkenningsboringen
Uitvoering: 2008

Geotechnisch onderzoek in het kader van oppervlaktestockage. Diverse verkenningsboringen met geroerde en ongeroerde monstername (diepte 90 m), continue gekernde boringen (diepte 50 – 190 m), pressiometerproeven (diepte 90 m), pompputten en peilputten.